Ngân hàng Trung ương Nga yêu cầu các sàn giao dịch chứng khoán không niêm yết lên sàn các công ty liên quan đến tiền điện tử

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 14, 2019: Outside the Central Bank building on Neglinnaya Street. Gavriil Grigorov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âèä íà çäàíèå Öåíòðîáàíêà ÐÔ íà Íåãëèííîé óëèöå. Ãàâðèèë Ãðèãîðîâ/ÒÀÑÑ

Các khuyến nghị trao đổi chứng khoán mới của Ngân hàng Trung ương Nga không áp dụng cho các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và các tài sản kỹ thuật số được phép phát hành ở Nga.

Khi các công ty tiền điện tử toàn cầu ngày càng xem xét việc niêm yết cổ phiếu ra công chúng, ngân hàng trung ương Nga đã chính thức khuyến nghị các sàn giao dịch địa phương tránh niêm yết liên quan đến tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nga đã ban hành một bức thư thông tin vào thứ Hai, yêu cầu các sàn giao dịch chứng khoán của Nga tránh xa danh sách các công ty nước ngoài và địa phương liên quan đến một loạt các dịch vụ tiền điện tử.

Ngân hàng trung ương nói rõ rằng các sàn giao dịch địa phương không nên niêm yết cổ phiếu được phát hành bởi các công ty có hoạt động kinh doanh dựa trên giá thị trường tiền điện tử, bao gồm các tài sản tài chính kỹ thuật số được phát hành bên ngoài nước Nga, chỉ số theo dõi tiền điện tử, cũng như các dẫn xuất tiền điện tử và quỹ tiền điện tử. Ngân hàng Trung ương Nga cũng khuyến nghị các nhà quản lý tài sản loại trừ các công cụ này trong quỹ tương hỗ.

Ngân hàng nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch chứng khoán nên đặc biệt tránh cung cấp các dịch vụ đầu tư này cho các nhà đầu tư không được công nhận.

“Các khuyến nghị của Ngân hàng Trung ương Nga nhằm vào một biện pháp phòng ngừa – chúng được thiết kế để ngăn chặn việc nhà đầu tư áp dụng hàng loạt các công cụ như vậy”, ngân hàng nêu trong một thông báo chính thức vào thứ Năm. Các khuyến nghị không áp dụng cho các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và các tài sản kỹ thuật số được ủy quyền phát hành ở Nga, tuyên bố viết.

Ngân hàng trung ương tiếp tục nói rằng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số có liên quan đến sự biến động cao, giá cả không rõ ràng, tính thanh khoản thấp, cũng như rủi ro liên quan đến công nghệ và quy định. Ngân hàng cho biết thêm: “Việc mua các công cụ tài chính liên quan đến các tài sản này sẽ làm tăng rủi ro thua lỗ đối với những người không có đủ kinh nghiệm và kiến ​​thức.

Động thái mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga càng cho thấy sự miễn cưỡng của tổ chức này trong việc tiếp nhận ngành công nghiệp tiền điện tử, lặp lại những hạn chế tương tự ở các quốc gia như Trung Quốc. Như đã báo cáo trước đây, ngân hàng trung ương Nga đã cấm các ngân hàng địa phương lớn như Tinkoff cung cấp giao dịch tiền điện tử.