Ngành công nghiệp thanh toán đã bước vào một kỷ nguyên mới. Cách chúng tôi giao dịch đã thay đổi khi chúng tôi tách biệt về mặt vật lý – đẩy nhanh sự chuyển dịch sang thương mại kỹ thuật ...